Vad är Kanalflottan?

 

Kanalflottan är den korta beteckningen på det som egentligen heter Kanalflottans Ångfartygs-Befälhafvare Sällskap, en förening grundad i Göteborg 1888 och ännu verksam. Medlemsantalet är i dag ca 350.

 

Sällskapet bildades för att ta till vara deras intressen som bedrev sjöfart på Trollhätte och Göta Kanaler. Det främsta syftet, som det framkommer i stiftandehandlingarna, var att komma till rätta med de konkurrensens avarter som frodades i frakt- och passagerartrafiken på kanalerna vid denna tid.

 

Men Sällskapet var också en social inrättning, i dubbel mening dessutom. Medlemmarna samlades för diskussion och förslag i intressegemenskapen och idkade samvaro och gamman därjämte. Sällskapet blev också snart en organisation för hjälp åt medlemmar i ekonomiskt trångmål, vid sjukdom och dödsfall – en kassa av det slag som var vanlig innan samhällets skyddsnät hade vävts om med allt mindre maskor.

 

Sällskapet har kvar sitt engagemang för medlemmens bästa och kan stödja medlem eller dess efterlevande med ekonomiskt bidrag. Sällskapets stiftelse bygger fonder för ändamålet.

 

Vem är medlem i Kanalflottan? Stadgarna anger tre krav för inval som s k aktiv medlem:

- högst fyrtio års ålder vid inval

- god frejd och hälsa

- föra befäl eller ha fört befäl på maskindrivet fartyg.

Personer som inte fyller alla dessa krav kan trots detta vinna inträde i Sällskapet om de omfattar ett intresse för verksamhetsområdet. De får då så kallat passivt medlemsskap.

 

Medlem föreslås av annan medlem och väljs in på allmänt sammanträde i Sällskapet.