Aktivt alternativt passivt medlemsskap

För att bli aktiv medlem krävs:

  • att hava god frejd och hälsa
  • att inval sker senast det år sökande fyller 40 år
  • att vara befälhavare eller styrman på maskindrivet fartyg eller hava fört befäl på maskindrivet fartyg.
  • Dessutom skall medlem rekommenderas till inval av annan medlem.

 

Passiv medlem:

Till passiva medlemmar i Sällskapet kan styrelsen, utan iakttagande av ovan nämnda föreskrifter, invälja för Sällskapets ändamål intresserade personer.


Notera: Aktiv och passiv medlem åtnjuter samma status. Dock äger passiv medlem ej rätt att rösta i ekonomiska frågor; ej heller utgår begravningshjälp eller understöd till passiv medlems efterlevande.