Stadgeändring

Arbetet med stadgeändringar i Stiftelsen och den s.k. permutationen pågår. Kammarkollegiet kommer framöver att ta ställning till de föreslagna förändringarna av Stiftelsens stadgar.    Föreningens medlemmar har godkänt förslagen vid två på varandra följande möten.